REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ I KRAJOZNAWCZEGO RAJDU ROWEROWEGO DLA MAŁYCH I DUŻYCH

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ I KRAJOZNAWCZEGO RAJDU ROWEROWEGO DLA MAŁYCH I DUŻYCH

 1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”,  odbędzie się w dniu 23 września 2023 r. i będzie prowadzona pod nazwą: „Loteria fantowa ”.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”,  jest:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej.

 1. Zasięg loterii fantowej

Loteria przeprowadzona będzie na mecie „Krajoznawczego Rajdu Rowerowego dla Małych i Dużych” w dniu 23 września 2023 r., przed Filią nr 2 w Turzu, ul. Raciborska 42.

4.Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

4.1. Loteria fantowa będzie miała charakter bezpłatny.

4.2. Losy zostaną przygotowane w oparciu o zgłoszenia uczestników na imprezę rowerową   „Krajoznawczy Rajd Rowerowy dla Małych i Dużych”. Warunkiem udziału w loterii będzie zgłoszenie udziału w rajdzie do 31.08.2023 r. oraz udział w rajdzie i jego ukończenie zgodnie z regulaminem w dniu 23 września 2023 r.

4.3. Dla każdego uczestnika zostanie przypisany numer startowy, który otrzyma podczas rejestracji w biurze rajdu, będący zarazem numerem losu w loterii.

 1. Czas trwania loterii fantowej

Loteria fantowa podczas zakończenia „Krajobrazowego Rajdu Rowerowego dla Małych i Dużych” rozpocznie się w dniu 23 września 2023 r., po przyjechaniu peletonu na metę ok. godziny 12: 00  i zakończy się w dniu 23 września 2023 r. na mecie ww. rajdu.

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych.

5.1. Udział w loterii jest bezpłatny, rejestracja w biurze rajdu (Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej – filia w Rudach ul. Rogera 11) w dniu 23 września 2023 r. upoważnia do udziału w loterii.

5.2. Organizator nie przewiduje sprzedaży losów.

5.3. Poszczególne losy oznaczone będą kolejnym numerem porządkowym.

5.4. Każdy numer losu będzie odpowiadał numerowi startowemu uczestnika rajdu „Krajoznawczego Rajdu Rowerowego dla Małych i Dużych”.

5.5. Los w loterii fantowej będzie zawierał numer losu, datę loterii, nazwę loterii oraz pieczątkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zbierania zgłoszeń do loterii.

6.1. W dniu rajdu tj. 23 września 2023 r., w godzinach  od 8: 00 do 9: 00 odbędzie się rejestracja uczestników w biurze rajdu Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej – filia w Rudach ul. Rogera 11.

6.2. Wszystkie osoby, które zarejestrowały się w biurze rajdu w dniu 23 września 2023 r., wezmą udział w loterii.

 1. Uczestnicy loterii fantowej

7.1. Uczestnikiem loterii, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia, rejestrująca się w biurze rajdu.

7.2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator i pracownicy.

7.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez rejestrację w biurze rajdu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej

8.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest:

 1. Rejestracja w biurze rajdu w miejscu i terminie, o którym mowa w punkcie 6 niniejszego regulaminu,
 2. W puli do losowania nagród będzie maksymalnie 115 szt. losów,
 3. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu
  i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 115, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii,
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) na potrzeby niniejszej loterii.

8.2. Każdy z uczestników loterii może mieć przypisany tylko jeden los.

8.3. Nagrody zostaną wydane od razu w trakcie losowania. Przekazanie nagrody będzie potwierdzone w protokole przekazania, sporządzonego przez Organizatora loterii.

8.4. W przypadku niezgłoszenia się osoby z wylosowanym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu dla tej samej nagrody, po rozlosowaniu wszystkich nagród.

Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagród.

 1. Nagrody loterii fantowej

9.1. Fundatorami nagród są:

 • Restauracja Rudzianka
 • Restauracja Laskowo
 • Pizzeria Ho No Ino
 • Akademia Piękna
 • Fryzjernia Sandra Kułaga
 • Havana Dance Studio
 • Xtreme Fitness Rybnik
 • Best Fit Rybnik
 • Restauracja Baśniowa
 • Smażalnia Rybaczówka
 • Tu i Teraz Burger and Cake
 • Restauracja meksykańska Don Martinez
 • SRC Kart Tor Kartingowy
 • Wędzarnia Jak U Starego Piyrwy
 • Kompleks Taaka Ryba
 • Pagajos spływy kajakowe
 • Werwa spływy kajakowe
 • Restauracja Nad Rudą
 • Piekarnia i Cukiernia Rynek

9.2. Ostateczna ilość uczestników loterii jest uzależniona od ilości uczestników rajdu i w każdym przypadku uczestnictwa w rajdzie mniejszej ilości osób niż 115, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby losów loterii. Informacja na temat ostatecznej ilości losów loterii zostanie uwzględniona w sprawozdaniu rozliczenia loterii.

 1. Miejsce i termin losowania nagród

10.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 23 września 2023 r., po zakończeniu „Krajoznawczego Rajdu Rowerowego dla Małych i Dużych”, ok. godz. 12: 00, przed Filią nr 2 w Turzu, ul. Raciborska 42.

10.2. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich uczestników rajdu rowerowego, którzy zarejestrowali się w biurze rajdu w dniu 23 września 2023 r. Dla każdego uczestnika rajdu zostanie przypisany numer startowy, który jednocześnie będzie numerem w loterii fantowej.

10.3 Losy loteryjne zostaną wrzucone do wspólnego pojemnika, a następnie wymieszane.

10.4. Losowanie poszczególnych nagród zostanie przeprowadzone przez Komisję
„Loterii fantowej” powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w zakresie przeprowadzania loterii fantowych.

10.5. Numer losu loteryjnego zwycięzcy ogłaszany będzie trzykrotnie podczas losowania nagród, niezwłocznie po każdym losowaniu i stwierdzeniu przez Komisję ważności losu.

10.6. W przypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, nastąpi losowanie kolejnego losu, według określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

 1. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród

11.1. Wydanie nagród zwycięzcom nie może nastąpić później niż do dnia 23 września 2023 r.,  do czasu zakończenia loterii fantowej.

11.2. Wydawanie nagród odbędzie się na mecie rajdu rowerowego.

11.3. Po wyczytaniu numeru zwycięzcy odbiór nagrody będzie poświadczony w protokole odbioru nagród.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji nagród wylosowanych podczas „Loterii fantowej”.

13 .Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin „Loterii fantowej” dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie https://www.czytajwkuzni.pl/

13.2. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii.

Accessibility