REGULAMIN KRAJOZANWCZEGO RAJDU ROWEROWEGO DLA MAŁYCH I DUŻYCH

KRAJOZANWCZY RAJD ROWEROWY DLA MAŁYCH I DUŻYCH
ORGANIZOWANY
PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

 Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

Ul. Klasztorna 9

47-420 Kuźnia Raciborska

Termin i miejsce rajdu:

Rajd odbędzie się 23.09.2023 (sobota),

Start rajdu – filia w Rudach, ul. Rogera 11, 47-430 Rudy – godz.9.00

Zakończenie imprezy: filia w Turzu, ul. Raciborska 42,

47-420 Turze – ok. godz. 13.00.

Zasady uczestnictwa:
 1. W rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower – zgodnie z obowiązkowym wyposażeniem roweru: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 plus późniejsze zmiany).
 2. Dzieci do lat 18 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby dorosłej. Organizatorzy rajdu nie zapewniają opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.
 3. Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych.
 4. W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
 5. Podczas rajdu nie wolno spożywać alkoholu i innych środków odurzających w żadnej postaci.
 6. Na terenach leśnych zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia.
 7. Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie przed deszczem.
 8. W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia organizatora.
 9. Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego (dzieci obowiązkowo).
 10. Organizatorzy nie odpowiadają za sprzęt i inne mienie uczestników podczas rajdu oraz za szkody, wyrządzone przez uczestników.
 11. Każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie.
 12. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
 13. Organizator imprezy uprawniony jest do rejestrowania jej przebiegu przy  pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk lub tylko obraz oraz do dalszego przetwarzania zapisu i udostępniania w mediach.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 15. Z treścią regulaminu rajdu uczestnicy zapoznają się poprzez stronę Internetową https://www.czytajwkuzni.pl/ lub w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem rajdu.
Zgłoszenia:

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej

Ul. Klasztorna 9

47-420 Kuźnia Raciborska

Biblioteka Rudy

Ul. Rogera 11

47-430 Rudy

lub

na nr tel. 798919758

e-mail rajdrowerowyrudy@op.pl 

 Rejestracja uczestników Rajdu odbędzie się w dniu rajdu 23.09.2023 w Filii w Rudach, ul. Rogera 11, 47-430 Rudy w godz.8.30-9.00

Przy rejestracji każdy uczestnik musi złożyć własnoręczny podpis z akceptacją regulaminu rajdu. Za dzieci do lat 18 podpis składają opiekunowie.

Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.

Zasady bezpieczeństwa:

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

Świadczenia od Organizatorów: udział w rajdzie jest bezpłatny

Numery kontaktowe: 798919758

Accessibility