ul. Klasztorna 9
47-420 Kuźnia Raciborska
NIP 639-16-72-688
REGON 271504845

tel. 32 419-14-13
tel. kom. 512-106-861
poczta@czytajwkuzni.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 11:00-18:00
Wtorek 11:00-18:00
Środa 11:00-18:00
Piątek 11:00-18:00

Filie:

Filia Biblioteczna w Rudach, ul. Rogera 11, 47-430 Rudy, tel. 032 410 3070
Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9:00-16:00
Wtorek 11:00-15:00
Środa 9:00-16:00
Piątek 9:00-16:00

Filia Biblioteczna w Turzu, ul. Raciborska 42
Godziny otwarcia:

Poniedziałek 12:30-17:30
Wtorek 12:30-17:30
Środa 12:30-17:30
Piątek 12:30-17:30

W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kuźni Raciborskiej wchodzą:

         Biblioteka w Kuźni Raciborskiej

         Filia nr 1 w Rudach

         Filia nr 2 w Turzu

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej rozpoczęła swoją działalność listopadzie 1973 roku. Filia biblioteczna w Rudach działa od 1948 roku, zaś Filia w Turzu od 1958 roku. W bibliotece zatrudnionych  jest 5 pracowników merytorycznych w tym 3 pełnoetatowych. Biblioteka oferuje czytelnikom książki z różnych dziedzin oraz darmowy dostęp do komputerów i Internetu. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • gromadzenie, opracowanie ochrona i aktualizacja materiałów bibliotecznych utrwalonych  dowolnej formie, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących miasta i jego społeczności,
  • gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących zwalczaniu uzależnień i patologii społecznych
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie miasta; współpraca z biblioteką powiatową  zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu,
  • udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany bibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, bez względu na ich wiek, wykształcenie, status społeczny, narodowość, przekonanie religijne, w tym chorych i niepełnosprawnych,
  • tworzenie i udostępnianie własnych baz danych: faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo oraz pożądane formy współżycia społecznego,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
  • ustawiczne doskonalenie kadr i form pracy bibliotecznej stosownie do wymogów współczesności
Accessibility